Zkratky

A
AOPK
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
B
BIM
Building information modeling –  informační modelování staveb.
Bpv
Výškový systém baltský – po vyrovnání.
C
CAD
Computer-aided design – počítačem podporované navrhování – zkratka označující software (nebo obor) pro projektování či konstruování na počítači.
CAGI
České asociace pro geoinformace.
CB
Codebook – systém pro správu slovníků a thesaurů v rámci IISPP.
CENIA
Česká informační agentura životního prostředí.
CZ_Retro
Prostorová databáze sídelních lokalit Čech, Moravy a Slezska CZ_Retro Společnosti pro obnovu vesnice a malého města, z. s..
Carmen
Aplikace IISPP zajišťující veřejný přístup do evidence odborných knihoven a dokumentačních fondů NPÚ vedené v aplikaci Tritius.
ČÚZK
Český úřad zeměměřický a katastrální.
č.ev.
Číslo evidenční (v ISKN a RÚIAN), jinak též č.e.
č.or.
Číslo orientační (v RÚIAN), jinak též č.o.
č.p.
Číslo popisné (v ISKN a RÚIAN), jinak též čp. (dle Ústavu pro jazyk český).
D
DKM
Digitální katastrální mapa.
DMR
Digitální model reliéfu.
DMÚ 25
Digitální model území 1:25 000) poskytovaný Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem (VGHMÚ).
DPZ
Dálkový průzkum země.
DTM
Digitální technická mapa.
E
EPSG
European Petroleum Survey Group, Mezinárodní registr souřadnicových referenčních systémů
ESRI
Environmental Systems Research Institute.
ETRS
European Terrestric Reference System – Evropský terestrický referenční systém.
G
GEONAMES
Databáze geografických jmen České republiky.
GI
Geografické informace.
GIF
Graphics Interchange Format.
GIS
Geografický informační systém (geographic information system).
GIT
Geoinformační technologie.
GML
Geographic Markup Language – geografický značkovací jazyk
GPS
Globální polohový systém (global positioning system).
H
HTML
HyperText Markup Language – hypertextový vyznačovací (značkovací) jazyk.
HTTP
Hyper Text Transfer Protocol.
I
IISPP
Integrovaný informační systém památkové péče – jednotný systém pro ukládání, správu a prezentaci odborných dat NPÚ; aplikace IISPP jsou přístupné prostřednictvím Portálu Integrovaného informačního systému památkové péče.
INSPIRE
Infrastructure for Spatial Information in Europe – Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství.
ISAD
Informační systém o archeologických datech – soubor aplikací pro evidenci, správu a prezentaci archeologické části kulturního dědictví ČR, částečně integrovaný do IISPP. 
ISKN
Informační systém katastru nemovitostí.
ISO
International Standard Organization – Mezinárodní organizace pro
normalizaci.
ISOP
Informační systém ochrany přírody.
J
JPEG
Joint Photographic Experts Group – grafický rastrový formát využívající ztrátovou kompresi pro zmenšení objemu souborů fotografických snímků v plných barvách.
K
KM-D
Katastrální mapa digitalizovaná „s pomlčkou“ – katastrální mapa v souřadnicových systémech stabilního katastru (Gusterberském nebo Svatoštěpánském) obnovená digitalizací .
KMD
Katastrální mapa digitalizovaná v S-JTSK.
KN
Katastr nemovitostí.
k. ú.
Katastrální území.
L
LAU
Local Administrative Unit – místní správní jednotka.
LIDAR

Light detection and ranging – detekce a určování vzdáleností pomocí laseru. 
M
MIS
Tzv. Metainformační systém; aplikace IISPP pro jednotné ukládání, popis a zpřístupnění digitálních nebo digitalizovaných odborných dokumentů (fotografií, map, plánů, textových dokumentů apod.) týkajících se památek a dalších objektů zájmu památkové péče.
MonumIS
Aplikace používaná v letech 1990–2015 pro vedení Ústředního seznamu kulturních památek ČR (ÚSKP).
MonumNET
Internetová verze aplikace MonumIS.
N
NIPI
Národní infrastruktura prostorových dat.
NIPPI
Národní integrační platforma pro prostorové informace.
NPÚ
Národní památkový ústav – odborná organizace státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; vznikl splynutím dosavadních odborných organizací státní památkové péče k 1. 1. 2003 rozhodnutím Ministerstva kultury ČR.
NaSaPO
Národní sada prostorových objektů.
O
OGC
Open Geospatial Consortium – Otevřené geoprostorové konsorcium.
ORP
Obec s rozšířenou působností.
P
PK
Pozemkový katastr.
PNG
Portable Network Graphics.
PaGIS
Památkový geografický informační systém; zajišťuje prostorovou lokalizaci objektů zájmu památkové péče vedených v ostatních aplikacích IISPP, vytváření a ukládání odborných prostorových dat a tematických map a jejich jejich zpřístupnění prostřednictvím Geoportálu památkové péče.
Památkový katalog
Památkový katalog – aplikace IISPP pro vedení Ústředního seznamu kulturních památek ČR a Soupisu (obsahujícího i záznamy objektů, které nejsou evidovány v ÚSKP) a stejnojmenná webová aplikace.
p.č., pč.
Parcelní číslo.
R
RSO
Registr sčítacích obvodů a budov – veřejný seznam, který vede Český statistický úřad podle § 20a) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 81/2004 Sb., zákon č. 230/2006 Sb.).
RÚIAN
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – jeden ze 4 základních registrů ČR podle zákona o základních registrech č. 111/2009 Sb.
S
S-JTSK
Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální; závazný geodetický referenční systém na celém území ČR.
SAS
Státní archeologický seznam ČR –  evidence Území s archeologickými nálezy (UAN) ve smyslu § 22. odst. 2 a §23b zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči,  založená na rozčlenění UAN na principu očekávatelnosti a předpokladu výskytu archeologických nálezů v krajině do 4 kategorií I.-IV., kterou vede Národní památkový ústav (NPÚ); stejnojmenná aplikace integrovaná do ISAD.
SGI
Soubor geodetických informací katastru nemovitostí, tj. grafická data.
SK
Stabilní katastr.
SMD
Státní mapové dílo.
SVG
Scalable Vector Graphics.
T
TIFF
Tagged Image File Format
TIN
Triangulated Irregular Network – nepravidelná trojúhelníková síť
Tritius
Aplikace IISPP pro evidenci odborných knihoven a dokumentačních fondů NPÚ.
U
UAN
Území s archeologickými nálezy – evidenční jednotka Státního archeologického seznamu.
URL
Uniform Resource Locator – jednotná adresa zdroje.
UTC
Universal Time Coordinated – koordinovaný univerzální čas.
UTM
Universal Transversal Mercator – univerzální transverzální Mercatorovo zobrazení.
ÚAP
Územně analytické podklady.
ÚAZK
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru.
ÚSKP
Ústřední seznam kulturních památek ČR – evidence kulturních památek, národních kulturních památek, památkových rezervací, památkových zón a památkových ochranných pásem v rozsahu definovaném zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a údaje o kulturních statcích zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO, vedená Národním památkovým ústavem (NPÚ) jakožto ústřední organizací státní památkové péče.
ÚÚP
Účelové územní prvky v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) podle §31 zákona o základních registrech č. 111/2009 Sb.
ÚÚR
Ústav územního rozvoje.
V
VFK
Výměnný formát katastrální.
VGI
Volunteered geographic information – veřejností vytvářená prostorová data.
VKM

Vektorová katastrální mapa.
VÚSC

Vyšší územní samosprávný celek.
W
W3C
World Wide Web Consortium – celosvětové webové konsorcium.
WCS
Web Coverage Service – webová služba pokrytí (umožňující požadovat rastrová data).
WFS
Web Feature Service – – webová služba vzhledů / webová služba prvků; webová služba pracující na principu klient-server umožňující sdílení geografické informace ve formě vektorových dat v prostředí Internetu.
WGS 84
World Geodetic System 1984– světový geodetický referenční systém 1984.
WMS
Web Map Service – Webová mapová služba (umožňující požadovat mapové kompozice).
WMTS
Web Map Tile Service – webová mapová služba s obrazovými daty rozdělenými do dlaždic.
WPS
Web Processing Service.
X
XML
Extensible Markup Language.
Z
ZABAGED
Základní báze geografických dat poskytovaná Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK). 
ZM ČR
Základní mapa České republiky.
ZSJ
Základní sídelní jednotka.

Aktualizováno: 02/11/2022 6:51