ÚAP

Data NPÚ, která jsou využitelná pro územně analytické podklady (dále jen ÚAP), můžeme rozdělit do dvou základních skupin:

 • Data jevů, u nichž je NPÚ poskytovatelem údajů o území pro účely pořizování ÚAP (tj.  data jevů typu U – údaj o území – ve smyslu § 27 odst. 2 stavebního zákona, které poskytuje pořizovateli ÚAP orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury).
  Podle vyhlášky č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., (účinnost od 29.1.2018) jde o:

  • sledovaný jev č. 5a: památkové rezervace a památkové zóny a jejich ochranná pásma
  • sledovaný jev č. 8a: nemovité národní kulturní památky a nemovité kulturní památky a jejich ochranná pásma
  • sledovaný jev č. 10: statky zapsané na Seznamu světového dědictví a jejich nárazníkové zóny
  • sledovaný jev č. 16: území s archeologickými nálezy

Informace o této první skupině dat, kterou tvoří prostorová data Ústředního seznamu kulturních památek (ÚSKP) a Státního archeologického seznamu (SAS), a jejich poskytování najde zájemce na Geoportálu památkové péče na stránce Poskytování údajů o území pro účely pořizování územně analytických podkladů.

 • Další informace o architektonických a urbanistických hodnotách území, jejichž zdrojem je Geoportál památkové péče spolu s dalšími aplikacemi IISPP. De facto se tedy jedná o jevy, které Metodický návod k příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územněplánovací dokumentaci a způsobu evidence územněplánovací činnosti, z r. 2019 klasifikuje v případě první skupiny jako U – údaj o území, v případě druhé jako Z – zjištění vyplývající z průzkumů území a D – další důležité dostupné informace o území. Jedná se o jevy 11 (Urbanistické a krajinné hodnoty), 13a (Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory), 118 (další záměry, pokud nejsou vyjádřeny jinou položkou).

Informace o této druhé skupině dat a jejich dostupnosti najde zájemce na Geoportálu památkové péče na stránce Podklady pro údaje o území, pro něž není NPÚ poskytovatelem.

Další informace podává článek KRUSOVÁ, Alena, SYROVÁ Zuzana. Data památkové péče pro účely ÚAP. Urbanismus a územní rozvoj. Ústav územního rozvoje, Brno: číslo 5/2022, ročník XXV, ISSN 1212-0855, MK ČR E 721, str. 45-53. Dostupné také zde.

***

Údaje o území jsou od 1. 1. 2020 vydávány na základě  interní směrnice Národního památkového ústavu – Směrnicí GŘ XXVIII/2019/NPÚ o poskytování prostorových dat ÚSKP a SAS vydané pod č. j. NPÚ-310/98382/2019 (dostupné rovněž zde).

V roce 2023 vznikl dále památkový postup Příprava poskytnutí aktuálních údajů Národního památkového ústavu a dalších podkladů pro pořizování územně analytických podkladů. Je určen pro interní potřeby NPÚ jako podklad pro pracovníky územních odborných pracovišť i generálního ředitelství, kteří se podílejí na přípravě podkladů NPÚ ve smyslu poskytování aktuálních údajů o území a dalších podkladů pro pořizování ÚAP.  Památkový postup je rozdělen do dvou oddílů. Oddíl A se věnuje přípravě aktuálních údajů pro pořízení ÚAP ve smyslu výdeje podkladů pro jevy typu U – údaje o území pro účely pořizování ÚAP, pro něž je NPÚ zodpovědným poskytovatelem. Následuje oddíl B s přehledem jevů typu Z – zjištění vyplývající z průzkumů území (informace o architektonických a urbanistických hodnotách území, jejichž zdrojem je Geoportál památkové péče spolu s dalšími aplikacemi IISPP a jevy typu D – další důležité dostupné informace o území. Oddíl A i B obsahuje pokyny pro referenta ve smyslu jak přistoupit ke zpracování podkladů pro údaje o území a dalších podkladů pro účely pořízení ÚAP včetně uvedení jejich zdrojů.

 

Související: