Ten dělá to a ten zas tohle I.

aneb PÚ chráněných území

Od roku 2009 se pravidelně věnujeme (většinou profilovému, výjimečně v prvním ročníku hlavnímu) úkolu  Památkově chráněná území ….. Součinnost při přípravě vyhlášení a revizi památkově chráněných území. Název se může v jednotlivých letech drobně lišit. Číslo dostává úkol v jednotlivých ročnících různé. Týká se podnětů, které MK shromáždilo na:

  • úpravu hranice již prohlášených památkových rezervací a zón ve smyslu zmenšení či zvětšení rozsahu chráněného území
  • zrušení plošné ochrany
  • prohlášení nových památkově chráněných území

Řešení na půdě NPÚ vyžaduje spolupráci dotčených ÚOP a generálního ředitelství a z nich především specialistů na památkový urbanismus a památkový GIS. Věnovali jsme se mu proto v loňském roce na společném Setkání k věcným a odborným revizím chráněných území.  Další setkání, tentokráte pouze pro řešitele letošního úkolu, se uskuteční v Praze 4.4.2023.

Úkol se i s ohledem na rozsah řešených území řeší obvykle ve více etapách.  V případě odborných revizí se v první etapě zpracovává pouze část, o kterou by se mělo stávající chráněné území zvětšit / zmenšit.  Teprve následně (optimálně po kladném předprojednání) se připravuje textová a mapová část právního předpisu, jímž se bude rozsah chráněného území měnit. Pro tento účel se aktualizuje celý rozsah mapové přílohy. Do textové části se doplňuje popis hranice až před zveřejněním návrhu ministerstvem kultury.

Na tomto místě si ve stručnosti připomeneme, co se v úkolu očekává od editora PaGIS. Minimum zahrnuje:

  • zákres resp. kontrola již odevzdaných rozsahů KP v širším řešeném území
  • zákres již známých návrhů na prohlášení KP, NKP v širším řešeném území
  • kontrola souvisejících věcných revizí chráněných území a OP; vytipování míst k nápravě pokud, dojde k přeprohlášení chráněného území
  • poskytnutí technické podpory lokálnímu specialistovi na pam. urbanismus / garantovi pro terenní průzkum (tisk map do terenu), sdílení dokumentů v rámci řešení úkolu (přístup a ukládání dokumentů na sdílené úložiště), práce s IISPP (poradenství při vkládání fotodokumentace do MIS, práci s Katalogem, Geoportálem etc.)

Dále podle dohody s garantem za GIS (Syrová) a odbornými garanty (Čerňanský, Krusová, Merunková):

  • zpracování třídy prvků urbanistických bloků a prostorů a jejich zařazení do kategorie A, B, C dle odborného vyhodnocení
  • zpracování třídy prvků objektů (lokální editor PaGIS minimálně pro KP) a jejich klasifikace dle odborného vyhodnocení
  • pro KPZ porovnání s mapami stabilního katastru

Tisk finálních mapových výstupů úkolu  do PDF zajišťuje oddělení GIS GnŘ (Podrazilová).

Pro práci na úkolu a předávání výsledných dokumentů MK slouží sdílené úložiště pagis.npu.cz.  K tomu, jak je využívání pro tento úkol, viz samostatný příspěvek Kdo hledá, najde.

Související příspěvky

Aktualizováno: 03/04/2023 19:28

Napsat komentář