Slovníček

A
analogová data (analog data)
Data zobrazená fyzikální veličinou, jejíž hodnota je přímo úměrná datům nebo jejich vhodné funkci – v geomatice zejména o vyjádření mapou, leteckým snímkem, popř. jiným obrazovým záznamem; data, která jsou měřena, případně ukládána pomocí nenumerických informací, např. fotografie na filmovém materiálu.
analogová mapa (analog map)
Grafický záznam mapy vyjádřený fyzikální veličinou na fyzikálním podkladě (čáry a značky na papíře, plastové fólii apod.).
analýza (analysis)
Proces sestávající z formulace otázky nebo problému, modelování problémů, zkoumání výsledků modelování, jejich interpretace a případně vyvození doporučení.
anotace (annotation)
Popisný text sloužící k popisu prvků v mapě nebo jejím okolí; v anotaci je uložen: textový řetězec, pozice pro jeho umístění a grafické vlastnosti textu.
anotační třída prvků (annotation feature class)
Třída prvků v geodatabázi, ve které jsou uloženy anotace; může být projena pomocí vazeb s jinou třídou prvků, takže změny prvků při editaci třídy prvků se projeví i v propojené anotační třídě.
atribut (attribute)
Tematická složka popisu geoprvku, popisující její negeometrické vlastnosti; atribut tvoří název vlastnosti (udává jaká vlastnost geoprvku je hodnotou popisována) a hodnota (unikátní hodnota, kterou geoprvek nabývá – obvykle vybíraná z určitého definičního oboru – domény); atributy jsou uloženy v tabulce propojené s geometrickou částí prvku pomocí jediněčného identifikátoru.
atributová data (attribute data)
Tabulková nebo textová data popisující charakteristiky prvků.
B
BIM – informační modelování staveb (building information modelling )
Proces zahrnující generování a správy digitálních zobrazení fyzických a funkčních charakteristik staveb během celého jejich životního cyklu. Zahrnuje data od prvotního návrhu, výstavby, správy a případné rekonstrukce až po jejich demolici, včetně ekologické likvidace stavebního materiálu a uvedení staveniště do původního stavu. 
bod (point)
OD prvek; bezrozměrná avstrakce objektu; jeden souřadnicový pár x,y reprezentuje prvek, který je v daném měřítku příliš malý (nebo jehož přesné rozměry neznáme) aby byl reprezentován jako linie nebo plocha.
bodový prvek (point feature)
viz bod
budova (building)
Nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.
C
CAD (Computer Aided Design)
Počítačový systém pro návrh, kreslení a zobrazení grafických
informací.
CAD datová sada prvků (CAD feature dataset)
Representace prvků souborů CAD v systému ArcGIS; je representována jako pět tříd prvků: body, polylinie, polygony, multipatch a anotace, v jejichž atributových tabulkách jsou zapsány informace o vrstvě, barvě, textu etc. Formáty podporované systémem ArcGIS zahrnují: AutoCAD (DWG), AutoDesk Drawing Exchange Format (DXF) a Microstation (DGN); lze je využít pro čtení a GIS analýzy (včetně možností přebírání prvků kopírováním, exporty etc.).
centroid (centroid)
Geometrický střed.
check in
Zanesení změn do geodatabáze proces přenosu kopie dat do hlavní (master) geodatabáze, při kterém jsou odpovídající původní data přepsána (aktualizována).
check out
Vykopírování části geodatabáze – proces, který vykopíruje část dat z jedné hlavní(master) geodatabáze do jiné a odpovídající data v hlavní geodatabázi znepřístupní, takže nelzek oběma verzím přistupovat současně.
coverage (coverage, ArcInfo coverage)
Formát pro uložení a zpracování geodat; obsahují primární
prvky (identifikační body (points, labels), linie (arcs) a polygony (polygons)), sekundární prvky (anotace /annotations a registrační / vlícovací body (tics)), případně sekundární prvky (regiony (regions), trasy (routes) a sekce (sections)); mají vytvořenu planární topologii; formát coverage je editovatelný výlučně pomocí ArcInfo Workstation (v ArcGIS byl editovatelný do vytvoření možnosti definování topologických pravidel v geopdatabázi ve verzi 8.3); v modulech ArcGIS jej lze využít pro čtení a GIS analýzy (včetně možností přebírání prvků kopírováním, exporty etc.)
crawdsourcing
Centrálně organizovaná činnost, která vede k dosažení
přesně definovaných cílů, a to s využitím většího množství
zainteresovaných osob z řad zákazníků nebo sympatizantů,
pocházejících z cílových skupin podle pole působnosti
organizátora.
D
data (data)
Interpretovatelná reprezentace informace formalizovaným
způsobem, vhodným pro komunikaci, interpretaci nebo
zpracování.
(Vždy plurál, v singuláru je třeba použít termín „údaj“.)
data view
Zobrazení dat – způsob zobrazení prostorových dat v aplikacích ArcMap a ArcReader; při tomto zobrazení je viditelná tabulka obsahu, jsou však skryty mapové prvky souvisejícís tiskovým výstupem.
databáze (database)
Organizovaná a integrovaná kolekce dat, vztahující se k danému tématu, uložená v paměti počítače a uspořádaná tak aby mohla být používána uživateli ve významných aplikacích.
datová sada
Uspořádaná sada dat majících společné tema.
datová sada prvků (feature dataset)
Sada tříd prvků uložených společně, ve stejném souřadnicovém systému a nacházející se uvnitř stejného území; uspořádaná sada dat v geodatabázi obsahující prostorově vztažené třídy prvků, objektů, topologie a sítí; obsahuje informace o souřadnicovém systému.
datový model (data model)
V širším smyslu abstrakce reálného světa, která zahrnuje jen ty vlastnosti, které jsou relevantní; definuje skupiny entit, jejich atributy a vztahy mezi nimi.
datový rámec (data frame)
V aplikaci ArcMap prvek mapy, resp. mapového projektu, který má definován rozsah zobrazovaného území, velikost a umístění na stránce mapy, souřadnicový systém, seznam zobrazovaných vrstev a další vlastnosti; jedna datová sada může být zobrazena současně ve více datových rámcích, z nichž pouze jeden je aktivní pro editaci; v režimu zobrazení dat je vždy zobrazen pouze jeden datový rámec, v režimu zobrazení výkresu jsou zobrazeny všechny datové rámce současně.
datum (datum)
V geodézii parametr nebo množina parametrů, které definují polohu počátku, měřítko a orientaci souřadnicového systému.
datum kalendářní (calendar date)
 Udání doby něčeho rokem, n. i měsícem a dnem.
definiční bod
Bod, nesoucí identifikátor geoprvku; jeho souřadnice představují jednoznačnou globální lokalizaci geoprvku.
digitalizovaná katastrální mapa (digitized cadastral map)
Katastrální mapa vzniklá digitalizací (převedením do číselné podoby) grafické (analogové) katastrální mapy, charakterizovaná nižší přesností než digitální katastrální mapa.
digitální data (digital data)
Data vyjádřená číslicemi, popř. zvláštními znaky a znakem
mezery.
digitální katastrální mapa (digital cadastral map)
Číselný (digitální) záznam obsahu katastrální mapy s geometrickým a polohovým určením v S-JTSK, se stanovenou přesností podrobného měření a se stanoveným kódem charakteristiky kvality podrobných bodů, uložený na paměťových médiích počítače.
digitální mapa (digital map)
Digitální záznam obsahu a konstrukčních (případně jiných) prvků mapy, které je možno vizualizovat a zpracovávat pomocí počítačového systému.
digitální model reliéfu, digitální model terénu (digital terrain model)
Digitální reprezentace zemského povrchu v paměti počítače, složená z dat a interpolačního algoritmu, který umožňuje mj. odvozovat výšky mezilehlých bodů.
digitální model území (digital landscape model; digital model of territory)
Komplex dat a programových prostředků pro sběr, zpracování, aktualizaci a distribuci digitálních informací o území ; model je strukturován pomocí katalogu druhů objektů a naplněn topologickovektorovými daty a atributy např. ZABAGED®, DMÚ 25.
disconnected editing – oddělená editace
Proces spočívající ve zkopírování dat do jiné geodatabáze, editaci těchto zkopírovaných dat a zanesení provedených změn do zdrojové (master) geodatabáze.
doména (domain)
Definiční obor hodnot, jichž mohou nabývat atributy.
dotaz (query)
Požadavek, podle kterého jsou vybrány hodnoty z databáze, resp. GIS datových sad; má formu příkazu nebo logického výrazu.
dálkový průzkum Země – DPZ (remote sensing)
Metoda získávání informací o objektech na zemském povrchu bez přímého kontaktu s ním. DPZ zahrnuje kompletní proces získávání informace od pořízení dat, jejich zpracování, analýzu až po výslednou vizualizaci a interpretaci obrazu.
dálkový přístup (remote access)
Přístup do informačního systému prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (např. s využitím internetu).
E
entita (entity)
1: diskrétní identifikovatelný prvek technologie
2: třída informace definovaná společnými vlastnostmi
3: objekt (abstraktní nebo konkrétní) o kterém je v bázi dat uložena informace
4: rozlišitelný a identifikovatelný objekt reálného světa
G
GPS
Globální systém určování polohy (global positioning system).
geodatabáze (geodatabase)
Objektově orientovaný datový model, resp. formát pro uložení a zpracování geodat, který representuje prvky a atributy jako objekty a vztahy mezi nimi; do geodatabáze lze ukládat objekty jako třídy prvků, datové sady prvků, tabulky neprostorových dat a třídy vazeb; vedle dat vektorových v ní lze ukládat data rastrová.
geodatabáze ArcSDE (ArcSDE geodatabase)
Geodatabáze v relačním databázovém systému (RDBMS) obsluhovaná pomocí ArcSDE; geodatabázi ArcSDE lze použít jako pracovní prostor pro úlohy zpracování prostorových dat.
Tyto víceuživatelské geodatabáze mohou pracovat na neomezené velikosti s neomezeným počtem uživatelů. 
geodatabáze osobní, geodatabáze personální (personal geodatabase)
Geodatabáze, která používá uložení dat v jednouživatelském systému (RDBMS); může ji číst současně více uživatelů, ale
pouze jeden uživatel v daném okamžiku může data editovat.
Jedná se o první datový formát pro geodatabáze ArcGIS uložený a spravovaný v souborech Microsoft Access (*.mdb). Celý obsah geodatabáze je uložen v jednom souboru MS Access. Tento typ uložení dat limituje velikost geodatabáze na 2GB.
geodatabáze souborová (file geodatabase)
Jeden ze tří základních typů geodatabáze. Podporuje více čtenářů a jednoho editora, avšak více editorů u více datových sad. Tento typ geodatabáze je uložen jako adresář na disku v souborovém systému. Každá datová sada je udržována jako soubor, který může dosahovat velikosti až 1TB. Tento typ geodatabáze je upřednostňován před osobní geodatabází.
geodetické datum (geodetic datum)
Datum popisující vztah souřadnicového systému k Zemi.
geografický informační systém – GIS
Funkční celek vytvořený integrací technických a programových prostředků, dat, pracovních postupů, obsluhy, uživatelů a organizačního kontextu, zaměřený na sběr, ukládání, správu, analýzu, syntézu a prezentaci prostorových dat pro potřeby popisu, analýzy, modelování a simulace okolního světa s cílem získat nové informace potřebné pro raionální správu a využívání tohoto světa (Rapant 1999).
geokódování (geocoding)
Obecně prostorová identifikace prvků nepřímým identifikátorem (např. kodem obce, číslem parcely); v ArcGIS proces přiřazení souřadnic x,y adrese, díky čemuž mohou být adresy zobrazovány jako bodové prvky.
geometrická síť
Pravidla pro správu propojitelnosti prvků v sadě tříd prvků.
geometrie (geometry)
Vyjádření geometrických vlastností bodů, linií a ploch; v GIS se geometrie používá pro reprezentaci geometrické složky popisu geoprvků.
geoportál (geoportal)
Internetová stránka poskytující geodata uživateli jednotnou formou, přičemž tato data mohou pocházet z různých zdrojů; geoportál umožňuje jejich vyhledávání pomocí katalogu datových sad, který obsahuje jejich metadata, tvorbu mapových kompozic, nabízí jejich zobrazení a analýzu.
geoprocessing
Zpracování prostorových dat – činnost v GIS, při které se manipuluje s daty uloženými v pracovním prostoru; výsledky této činnosti se vstupními daty se obvykle zapíší do výstupních dat; mezi běžné operace patří překryv prvků, výběr a analýza prvků, zpracování topologie a konverze dat.
geoprvek, prvek (feature)
Modelový obraz lokalizovatelného objektu reálného světa, který je dále nedělitelný na jednotky stejné třídy a který zahrnuje prostorovu lokalizaci (CAGI); geoprvky sdružujeme do tříd geoprvků; každý geoprvek; geoprvky jsou popsány geometrickou a tematickou složkou popisu (atributy).
georeferencování (georeferencing)
Přiřazení geodetických souřadnic rastrové datové sadě; umožňuje zobrazovat a analyzovat rastrová data data společně s dalšími geografickými daty.
grid (grid)
Datový formát pro ukládání rastrových dat, který definuje geografický prostor jako pole totožných obdélníkových buněk seskupených do řádků a sloupců; při zobrazování jsou buňkám přiřazovány barvy vztahující se k jejich numerickým hodnotám; každá buňka gridu má definovánu svou polohu v území.
I
identifikátor (identifier)
1: označení, které jednoznačně identifikuje položku nebo skupinu položek
2: lingvisticky nezávislá posloupnost znaků schopná jediněčně a trvale identifikovat to, s čím je sdružena
3: jakékoli jméno (řetězec alfanumerických znaků) používané jako návěští
K
kartografické zobrazení
viz projekce
katastrální mapa digitalizovaná (digitized cadastral map)
Katastrální mapa v souřadnicovém referenčním systému JTSK, která vznikla přepracováním analogové mapy v souřadnicovém systému gusterberském nebo svatoštěpánském do digitální podoby.
L
layout view
Zobrazení výkresu – režim zobrazení v aplikaci ArcMap nebo ArcReader sloužící pro sestavoní tiskového výstupu mapy; jsou zobrazovány všechny prvky mapy jako legenda, měřítko, severka, název etc.
letecký snímek (aerial photograph)
Analogový obrazový záznam zemských objektů pořízený z letadlového nosiče na film.
lineární prvek, liniový prvek (linear feature)
viz linie
linie (line)
1D prvek; prvek, který má definovýnu délku a směr; spojuje nejméně dva body, které jsou dány souřadnicemi x,y; reprezentuje prvek který je příliš úzký na to, aby byl v daném měřítku zobrazen jako plocha (nebo jehož tloušťku neznáme).
logická datová sada (logical dataset)
Logická seskupení tříd prvků v rámci jedné datové sady prvků geodatabáze.
M
mapa (map)
Zmenšený generalizovaný konvenční obraz Země, kosmu, kosmických těles nebo jejich částí převedený do roviny pomocí matematicky definovaných vztahů (kartografických zobrazení), ukazující prostřednictvím metod kartografického znázorňování polohu, stav a vztahy přírodních, sociálně-ekonomických a technických objektů a jevů.
mapa, mapový dokument, mapový projekt (map, map document)
Mapa je oficiální termín pro dokument aplikace ArcMap sloužící pro zobrazení prostorových dat a práci s nimi; obsahuje jednu nebo více datových / tematických vrstev v jednom nebo více datových rámcích a další mapové prvky; konceptuálně odpovídá „projektu“ v ArcView GIS 3.x; pro odlišení od klasického kartografického významu termínu mapa (ve smyslu grafického znázornění fyzických objektů / prostorových dat pomocí symbolů…), doporučujeme pro dokument aplikace ArcMap (i vzhledem k tomu ,že vedle zobrazení prostorových dat slouží pro práci s nimi) používat termín mapový dokument nebo mapový projekt.
mapová kompozice (map composition)
Kompozice, v níž je agregátem digitální mapa a
komponentou tematická vrstva této mapy.
metadata
„Data o datech“; data popisující obsah, representaci, rozsah (prostorový i časový), prostorový refenrenční systém, kvalitu a administrativní, případně i ochodní aspekty využití digitálních dat (Rapant 1999).
metadatový dokument
Dokument obsahující popis dat ve formátu XML, který může být přiřazen kterékoliv datové sadě.
mnohostěn (polyhedron)
viz polyhedron
mnohoúhelník (polygon)
viz polygon
N
neprostorová data
Data, nespadající do této skupiny prostorových dat, tj. data, pro která není definována nebo alespoň není na potřebné úrovni rozlišení známa v prostoru poloha míst, k nimž se vztahují.
nástroj (tool)
V systému ArcGIS entita, která provádí určitou úlohu.
nástrojová lišta, lišta nástrojů (toolbar)
V systému ArcGIS sada nástrojů, které umoňují uživateli provádět navzájem související úlohy; hlavní nabídka obsahuje sadu příkazů, ostatní nástrojové lišty obvykle obsahují tlačítka; lišty nástrojů lze umístit na libovolné místo pracovní plochy.
O
Otevřený GIS (open GIS)
Nejvyšší úroveň specifikace interoperability geografických dat (geodat) vytvořená společností Open GIS Consortium,Inc.
objekt (object)
V GIS digitální reprezentace diskrétní prostorové entity.
objekt, objekt reálného světa
Rozlišitelná a identifikovatelná část reálného světa, popsatelná
svými znaky – vlastnostmi, chováním a vztahy k jiným objektům reálného světa; objekty reálného světa sdružujeme do tříd objektů reálného světa (real world object classes), které jsou reprezentací
objektů reálného světa se společnými znaky (CAGI).
ortofoto
Fotogrammetrický produkt, znázorňující území zobrazené zpravidla na více ortofotosnímcích, který vzniká jejich spojením do bezešvé mozaiky georeferencované do požadovaného referenčního souřadnicového systému – například Ortofoto ČR.
ortofotomapa (orthophoto map)
Mapa zachovávající fotografický obraz území, tvořená jedním nebo montáží více ortofotosnímků (ortofotem) a opatřená dalšími náležitostmi mapy (měřítkem, vybranými mapovými značkami, souřadnicovou sítí, rámem mapy, popisem mapy atd.).
otevřená data (open data)
Informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat.
(Zákonná definice otevřených dat je upravena v zákoně o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.) ve znění pozdějších předpisů. )
Podrobněji viz Otevřená data blíže
P
parcela (parcel (of land))
Pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem.
pokrytí (coverage)
Sada tematicky příbuzných dat považovaná za jednotku;
zpravidla představuje jednotlivé téma nebo vrstvu.
pole (field)
Sloupec v tabulce, ve kterém jsou uloženy hodnnoty pro jeden atribut.
polygon (polygon)
2D prvek; uzavřený dvojrozměrný tvar tvořený nejméně třemi stranami a reprezentující plochu; v GIS se používá pro reprezentaci prostorových prvků, které mají plošný charakter.
polyhedron, polyedr (polyhedron)
Mnohostěn, 3D prvek; geometrické těleso, jehož povrch se skládá z konečně mnoha stěn tvořených mnohoúhelníky. 
polylinie (polyline)
Dvojrozměrný prvek reprezentující linii, obsahující jeden nebo více přímých úseků – lomený linie definovaná dvěma nebo více body.
popiska (label)
Obecně text umístěný u prvku na mapě a popisující nebo identifikující tento prvek; v aplikaci ArcMap jsou popisky generovány na základě hodnot atributů a jsou dynamicky umisťovány na mapě.
popisná data (descriptive data)
viz atribut
portál, rozcestník (portal)
Webové stránky, které slouží jako hlavní brána do internetu;
centrální přístupové místo k informacím, integruje aplikace
a data.
pozemek (plot, lot, land)
Část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicemi územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků.
pracovní oblast (workspace)
Rozumí se pracovní prostor pro editaci, který představuje geodatabáze, případně složka v systému souborů ArcInfo coverage nebo ArcView shapefile, v níž jsou data v těchto formátech uložena; v případě ArcInfo coverage obsahuje složku INFO (s info dat a definicemi coverage); editace je možná vždy pouze v jedné pracovní oblasti.
projekce, kartografické zobrazení (projection)
Matematická metoda pro převod zakřiveného zemského povrchu do roviny.
prostorová analýza (spatial analysis)
Proces, který umožňuje prostřednictvím operací,
realizovaných nad geografickými daty, získat
charakteristiky jimi reprezentovaných jevů.
prostorová data (spatial data)
Data, která se vztahují k určitým místům v prostoru a pro která jsou na potřebné úrovni rozlišení známé lokalizace těchto míst.
prostorová reference ((geo)spatial reference)
1: popis polohy v reálném světě – smí mít podobu označení, kódu nebo n-tice souřadnic
2: souřadnice, textový popis nebo kodifikované jméno jako informace, k níž je možno vztáhnout polohu na zemském povrchu
R
rastr (raster)
Prostorový datový model, který definuje území jako matici stejně velkých buněk uspořádaných do sloupců a řádků; každá buňka obsahuje hodnotu sledované veličiny za odpovídající plochu území a u každé buňky jsou známy souřadnice jejího středu (na rozdíl od vektorových dat, kde jsou souřadnice uloženy explicitně, souřadnice buňky jsou odvozeny ze souřadnicového roku matice a polohy buňky v matici).
rastrová datová sada
Rastrová datová sada obsahuje rastrová data reprezentující spojité jevy v území.
rastrový katalog (raster catalog)
Kolekce rastrových datových sad, definovaná pomocí tabulky,
v níž každý záznam představuje jednu rastrovou datovou sadu; katalog rastrů se využívá pro vytvážení „bezešvých map“ – zobrazování sousedící nebo překrývajících se rastrů bez nutnosti spojovat je do jednoho velkého rastrového souboru; v geodatabázi mohou být rastry catalogu uloženy uvniř geodatabáze jako „managed“ (spravované geodatabází) nebo pouze připojené prostřednictvím odkazů na zdrojové rastrové datové sady jako „unmanaged“.
rozlišení (resolution)
1: minimální vzdálenost mezi dvěma nezávisle měřenými
nebo vypočítanými hodnotami, které mohou být odlišeny
měřením nebo použitou analytickou metodou
2: počet bodů na jednotku, které je možno rozlišit při
zobrazování nebo tisku
S
schéma (schema)
Struktura geodatabáze nebo databázového objektu.
shapefile (shapefile, Esri shapefile)
Jednoduchý formát uložení vektorových dat a jejich atributů; sestává ze sady datových souborů a na rozdíl od formátu coverage nebo geodatabáze obsahuje vždy jen jednu třídu prvků, pro niž nelze definovat topologická pravidla.
Formát shapefile byl zaveden s uvedením ArcView GIS verze 2 na počátku 90. let.
služby nad prostorovými daty (spatial data services)
Několik typů webových služeb v závislosti na tom, co
uživateli poskytují – lze publikovat pouze data
(WMS, WFS, WCS služby), nebo uživateli nabídnout
také analytické nástroje pro jejich zpracování (WPS).
Všechny služby se řídí specifikacemi konsorcia OGC.
souřadnice (coordinates)
Numerické hodnoty (X, Y, případně Z), které representují pozici v území ve zvoleném souřadnicovém systému.
souřadnicový referenční systém (coordinate reference system)
Souřadnicový systém vztažený k reálnému světu datumem.
souřadnicový systém (coordinate system)
Množina matematických pravidel specifikujících přiřazení souřadnic k bodům; souřadnicový systém je charakterizován počátkem souřadnic, souřadnicovými osami a jejich orientací; matematická pravidla obvykle obsahují údaje o referenční ploše, orientaci sítě na ní, jejím měřítku, referenčním bodu a užitém kartografickém zobrazení; souřadnicový systém umožňuje jednoznačně určit polohu libovolného bodu na ploše nebo v prostoru.
stavba (structure)
Stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.
stavební objekt
Územní prvek vedený v RÚIAN: jedná se o dokončenou budovu zapisovanou do katastru nemovitostí České republiky nebo jinou dokončenou stavbu, která se do KN nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo popisné nebo evidenční, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo k jiné ekonomické činnosti.
strom katalogu (catalog tree)
Hierarchické zobrazení připojených adresářů v aplikaci ArcCatalog, které umožňuje přistupovat k datům uloženým na lokálních discích nebo sdílených po síti a umožňuje uživatelům připojovat se k databázím a serverům.
subtyp, podtyp (subtype)
V geodatabázi podmnožina ve třídě prvků, která v rámci třídy prvků
vymezuje prvky určitých společných vlastností; lze pro ně definovat specifická topologická pravidla; definicí subtypů lze redukovat počet tříd prvků v geodatabázi, což podstatně zjednodušuje výkon; definice se provádí pomocí jediného pole atributové tabulky třídy prvků, obsahujícího kodové hodnoty.
T
tabulka (table)
Sada datových elementů uspořádaných do sloupců a řádků; každý řádek reprezentuje jeden záznam nebo entitu a každý sloupec reprezentuje jedno pole nebo atribut; * tabulky v geodatabázi, v nichž jsou uložena prostorová data (vektorové třídy prvků a rastrová data) obsahují v jednom sloupci geometrickou složku každého prvku,
tabulka obsahu (table of contents)
Seznam datových rámců a tematických vrstev mapového
dokumentu / projektu s legendou způsobu jejich zobrazení.
tematická mapa (thematic map)
Mapa zobrazující na podkladu základní mapy, popř. na redukovaném podkladu základní mapy nebo obecně geografické mapy další přírodní, sociálněekonomické a technické objekty a jevy a jejich vztahy.
tematická prostorová data (thematic spatial data)
1: prostorová data reprezentující ve větší podrobnosti
vlastnosti objektů a jevů z vybraného sémantického
hlediska (např. pedologická, demografická data)
2: prostorová data popisující/reprezentující určitý typ
/skupinu přírodních či socioekonomických jevů (např. data
dopravní, demografická, ochrany přírody, památkové péče…)
tlačítko (button)
Ikona, která spouští příkaz, makro nebo uživatelský kód; tlačítka jsou součástí nástrojových lišt a lze je do nich přidávat.
topografická data
Data o jevech vyskytujících se na zemském povrchu;
zahrnují jevy reliéfu zemského povrchu, vodstva a
antropogenní jevy.
topologická pravidla
V geodatabázi sada pravidel pro třídy prvků (resp. subtypů), které explicitně definují prostorové vztahy, které musí mezi prvky jedné nebo více tříd (subtypů) existovat.
(V coverage existuje tzv. planární topologie.)
topologický vztah (topological relationship)
Popis vzájemné polohy geometrických objektů a jejich částí
v topologicko-vektorové reprezentaci dat.
topologie (topology)
Matematická disciplina, která studuje vzájemné prostorové vztahy geometrických prvků (v GIS geoprvků); v oblasti GISů se tímto pojmem označují přímo vlastní prostorové vztahy geoprvků; GIS dnes běžně pracují s dvojrozměrnou topologií, jejímiž základními
prvky jsou bod (0D objekt), linie (1D objekt) a polygon (2D objekt).
transformace souřadnic (coordinate transformation)
Převod souřadnic z jednoho souřadnicového referenčního
systému do jiného, založeného na odlišném (geodetickém)
datumu, a to prostřednictvím jednoznačného vztahu (např. z
WGS84 do S-JTSK).
třída geoprvků, třída prvků (feature class)
Reprezentace geoprvků se společnými znaky; soubor geoprvků stejného geometrického typu (např. bodů, linií nebo polygonů) se stejnou strukturou atributů a ve stejném souřadnicovém systému; třída prvků umoňuje seskupit homogenní skupinu prvků do jedné jednotky pro účely uložení dat; v geodatabázi může existovat samostatně nebo jako součást datové sady prvků (feature dataset) nebo může být uložena v souborech typu shapefile, coverage; v geodatabázi mohou být jako třída prvků ukládány i anotace a kóty.
třída objektů (object class)
V geodatabázi sada neprostorových dat stejného typu; zatímco
prostorová data jsou uložena v třídách prvků, neprostorová jsou uložena v třídách objektů.
třída relací
V geodatabázi obsahuje geodetická měření, která se používají pro výpočet souřadnic provázaných s geometrickou reprezentací prvků ve tříde prvků.
V
vektorová data (vector)
Datový model prostorových dat, který representuje objekty reálného světa pomocí souřadnic bodů, linií a polygonů; každému prvku jsou přiřazeny atributy.
vrstva, tematická vrstva (layer)
Odkaz na zdroj dat (např. třídu prvků geodatabáze, shapegile,
coverage, rastr….), který zárověň definuje způsob zobrazení těchto dat; vrstvy mohou zároveň další vlastnosti (např. výběr prvků pro zobrazení, popisky); vrstvy lze v ArcGIS ukládat v rámci mapových dokumentů (.mxd) nebo samostatné soubory vrstvy (.lyr); jsou konceptuálně totožné s tematy v ArcView GIS 3.x; pro odlišení od jiných významů termínu vrstva (např. vrstva CAD souboru), považujeme za vhodné pro upřesnění termínu používat výraz tematická vrstva.
výkres (layout)
Uspořádání prvků mapy na ploše určené pro tisk; součástí výkresu jsou mimo vlastní prostorová data i legenda, měřítko, název mapy a další prvky.
výřez geodatabáze
Vykopírovaná část geodatabáze (check-out / extract geodatabase) – geodatabáze, která obsahuje data vykopírovaná z hlavní geodatabáze.
W
webové služby (web services)
Samostatné, samopopisné modulární aplikace, které mohou být publikovány, vyhledávány a vyvolávány napříč webem; jakmile je určitá webová služba aktivována, mohou ji jiné aplikace a webové služby vyhledávat a vyvolávat.

Terminologický slovníček pro potřeby editorů PaGIS. Převedeno z verze 2007 ke dni 25.10.2022.
Aktualizováno: 10/01/2023 9:43