Schema se mění, co bylo není

aneb Nové schema pro editaci revizí rozsahů KP po parcelách doplněné o identifikátor vazby právního  aktu a právního stavu AktStav_id

Už je tomu více než rok a půl, co Památkový GIS, aneb PaGIS, žije v úzké vazbě na Památkový Katalog a vše, co se zobrazuje v mapových službách a aplikacích geoportálu památkové péče, je vydáváno jakožto územně analytické podklady etc., už nejsou pouze data PaGIS, ale to, co se z nich vyfiltruje na základě vazeb na záznamy k prvkům a právním stavům v Katalogu. Vazba polygonů rozsahů právních stavů a záznamů prvávních stavů v části ÚSKP v Katalogu byla (a doposud ještě je) založena na společném identifkátoru právního stavu PrStav_id. Praxe ovšem ukázala to, co nám mělo být jasné již dříve, že tato vazba není jednoznačná. Stejný PrStav_id totiž může mít v čase více rozsahů (památka je v nějakém rozsahu prohlášena, poté je rozsah ochrany nějakým právním aktem zmenšen nebo rozšířen).
Upozornil nás na to případ památkové zóny Komorní Lhotka. Ta byla prohlášena Vyhláškou MK č. 249/1995 Sb. ze dne 22.9.1995 o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny. Rozsah zóny odpovídající vyhlášce (máme pro něj zpracovánu věcnou revizi i polygonové vymezení) je patrný z mapové přílohy vyhlášky uložené v MIS. Na začátku letošního roku ovšem nabylo právní moci Opatření obecné povahy č. 2/2016 o změně  památkové zóny Komorní Lhotka, jímž, jak patrno rovněž z mapové přílohy uložené v MIS, se nám rozsah zóny výrazně změnil. Na straně PaGIS tedy máme nyní dva polygony, ten starší vážící se na vyhlášku z roku 1995 má vyplněnu hodnotu PrStav_id 84865 z Katalogu v poli PrStav_id_N atributové tabulky, ten aktuálně platný polygon rozsahu PZ v poli PrStav_id. Jenom díky tomu, že pro dřívější rozsahy používáme pomocné pole PrStav_id_N jsme nyní schopni korektně zobrazit aktuální rozsah památkové zóny v mapě. Abychom z tohoto stavu rozvidlení identifikátoru PrStav_id v PaGIS, kdy vazby s Katalogem jsou jen obtížné spravovatelné a hlavně nejednoznačné (takových změnových stavů, jaké jsou v Komorní Lhotce pouze dva, totiž může být více), vazba mezi polygonem právního stavu v PaGIS a adekvátními záznamy Katalogu se mění. Děje se tak ostatně i v souvislosti s přípravou dat pro INSPIRE o kterých jsme referovali na letošním setkání na Kuksu.

Úprav, k nimž dochází, je hned několik a už nyní je najdete v testovacím Katalogu (https://iispptest.npu.cz). Klíčové je přitom přepojení vazby mezi polygonem rozsahu právního stavu v PaGIS a záznamy k právnímu stavu v Katalogu přes identifikátor vazby právního aktu na právní stav. V Katalogu má tento atribut navržen veledlouhý název PrStavPrAkt_id. V PaGIS jsme mu zkrátili název na vyslovitelné (a především do názvu atributu ve formátu shapefile exportovatelné) AktStav_id.  Vedle toho přibyl v Katalogu atribut Změna územního rozsahu. Pokud nabývá hodnoty 1 (ano / v Katalogu zatržítko), tak nám říká, že daný právní akt je poslední, jímž se měnil rozsah právního tedy, určuje tedy aktuální rozsah právního stavu. V případě Komorní Lhotky to bude vypadat takto:

Na straně PaGIS budeme mít vyplněno tedy starší polygon vztahující se k vyhlášce z roku 1995 vyplněn AktStav_id 524284, a polygon vztahující se k opatření obecné povahy z roku 2016 AktStav_id 12574719.

Než doopravdy na tyto nové vazby přejdeme bude ještě chvilku trvat. Nicméně i v ostré verzi Katalogu již vazební identifikátor právního aktu a právního stavu najdeme, a tak jsme ho přidali i do aktualizovaného schematu pro zpracovnání revizí KP po parcelách. Schema najdete na úložišti PaGIS zde: /ProPaGIS/X_vzor/Revize_schema_201707/revize_schemaP_201707.mdb. Ve stejné složce najdete i editační mapový projekt pro ArcGis Desktop 10.2.2.

Kde hodnoty pro vyplnění AktStav_id v Katalogu najdeme?

Stačí v Památkové ochraně / Ústředním seznamu u vyhledaného záznamu přejít na záložku Seznam právních aktů a stisknout klávesu F9. Identifikátor, který hledáme se skrývá pod univerzálním názvem ID.

Právní akt s vazebním identifikátorem ID na právní stav  (tedy AktStav_id), najdete prozatím v Katalogu pouze pro památky prohlášené. U památek zapsaných by měly být hromadně doplněny. Doufejme jen, že se diskuse o tom, co je v případě zapsané památky právním aktem, na půdě ED/EDIS příliš neprotáhne.

Po přechodné období, jehož délku se prozatím neodvažujeme odhadnout, zkrátka do doby, než bude mít každý polygon rogsahu ochrany v PaGIS vyplněn svůj AktStav_id, budou vyplněny příslušné atributy v Katalogu, přenastaveny vazby a odkazy mezi jednotlivými aplikacemi IISPP, bude v revizním schematu potřeba vyplňovat vedle nového AktStav_id tak jako dosud PrStav_id a v případě zrušených prohlášení nebo návrhů PrStav_id_N.

Poznámka:

Aktualizované revizní schema obsahuje i pole využitelná při kopírování parcel z RUIAN. Tato pole mají alias RUIAN * (copy). Pole se vyplní při kopírování díky tomu, že mají shodné názvy s atributy v RUIAN. Hodnoty je potřeba následně okopírovat do adekvátních polí schematu, která přijdou začlenit do centrální geodatabáze.
Úpravu vymyslela a navrhla Sváťa Podrazilová.

7 komentářů u „Schema se mění, co bylo není“

  1. Na první část už odpověděla SP. Políčka na kopírování atributů z RUIAN polygonů parcel jsou ve schematu i pro ty, kterým attribute transfer mapping činí potíže. Nikdo Vám nebrání nadále attribute transfer mapping používat vždy.
   Nové schema prosím používejte s platností od data D (jednoduše zapamatovatelného 14. července) ve všech případech, tedy i pro památky zapsané.

  1. Kde nic není, ni kuře nehrabe.
   Na AktStav_id zapsaných památek si budeme muset ještě počkat, i když na zadání na hromadné vyplnění se již, pokud je mi známo, pracuje. Na PaGIS straně ho pak budeme muset doplnit dodatečně. Ono vůbec celé přepojení všech vazeb mezi Katalogem a PaGIS bude běh na delší trať. Tudíž PrStav_id bude ještě nějakou dobu základním vazebním identifikátorem a jeho vyplnění, je povinné. Vyplňuje se pouze u památek chráněných, u ostatních právních stavů se vyplňuje PrStav_id_N.

 1. Podle mých zkušeností není právní akt skoro nikde. Jen u Prohlášených, zrušených nebo částečně zrušených. A toho je minimum, vzhledem k počtu Zapsaných do St. seznamu. Všude vyplňuji PrStavId. A taky ho dávám do názvu souboru. Chci mít možnost si přes Excel zkontrolovat, co mi ještě chybí a na to je teba mít nějaký jednotný systém.

  1. Jak již je uvedeno v samostném článku i v odpovědi kolegovi Buršíkovi. PrStav_id je až do odvolání stále povinný atribut. AktStav_id, který vyplníte dnes, bude plně využit až při přepojování vazeb mezi PaGIS a Katalogem, které sice nebude hned zítra. Ale jak známo: Co můžeš udělati dnes, na zítra neodkládej…

Napsat komentář