Pohled do minulosti AIS a památkové péče

Více než často slýcháme o informačních systémech, thesaurech, agendových systémech, rejstřících a řadě dalších entit, shrnovaných pod dále a dále bujícími akronymy.

Pokud máte, milí čtenáři, občas pocit, že se v tomto rybníku ustálených slovních spojení (alias „buzzwordů“) někdy poněkud topíme, jste blízko pravdě. Ne že bychom se chtěli hájit, ale není to  zdaleka záležitost posledních let. Dříve se tomuto jevu říkalo Ptydepe nebo Newspeak…

Pro odlehčení nahlédněme do doby ne-až-tak-vzdálené, kdy v našich krajích vrcholem výpočetní techniky na osobní rovině byl Sinclair ZX Spectrum, a instituce měly „mainframy“, tj. „sálové počítače“, rozměrů, jak jinak: sálů.-)

Ocitujme ze „Stručného slovníku památkové péče“, sestaveného Vlastimilem Vinterem v roce 1983 a vydaném v témže roce Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem:

„automatizovaný informační systém -AIS, soustava informací, budovaná na základě použití automatizačních prostředků pro práci s daty (výpočetní technika a zařízení pro manipulaci s ostatními formami nosičů informací) a vědeckých metod (matematických, statistických, systémově inženýrských apod.) pro racionální řešení, výstavbu a provoz informačních toků. V rámci vědeckotechnického pokroku se stává jedním z nezbytných předpkladů i k účinnějšímu rozvíjení památkové péče a má základní význam pro operativní evidenci památek, soupisy kulturních památek, státní seznamy kulturních památek.

Jeho vybudování a praktický provoz v tomto oboru jsou připravovány pod označením (akronymem) MONUMIS (z monumentum=památka, informační systém). Památková péče je oborem průřezovým, přesáhne v mnohém odvětví kultury a tedy též odvětvový automatizovaný (OASŘK), jehož ovšem zůstává podstatnou součátí.

K řešení a postupnému budování  AIS v oboru památkové péče (MONUMIS) a souběžně s tím i v oboru ochrany přírody (NATURIS – z natura příroda, informační systém) je ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody zpracováván projekt, podle kterého bude tento ústav plnit úlohu svodného pracoviště obou automatizovaných informačních systémů  MONUMIS a NATURIS. Pro tento účel má zde vzniknout koordinační a řídící centrum, při knihovně ústavu pak je včleněno do soustavy VTEI oborové informační středisko od 1.7.1981. Přitom se počítá, že síť základních informačních středisek budou tvořit knihovny krajských středisek státní památkové péče a ochrany přírody, popřípadě dalších odborných a vědeckých institucí, např. ČSAV. Snahy o účinnější systém informací a evidence o kulturních památkách a péči o ně počínaly u nás již po vydání zákona o kulturních památkách (tehdy nepřijatý návrh na karty s okrajovým děrováním pro státní seznamy kulturních památek) a mj. byly předmětem některých referátů na mezinárodním symposiu, které pod patronací Československého komitétu ICOMOS (Mezinárodní rady pro památky a sidla) uspořádal Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů r. 1969 v Praze a Náměšti pod názvem Příspěvek k systému standartní inventarizace stavebních památek (viz vydaný sborník stejného názvu).“

 

Napsat komentář