O PaGIS

PaGIS – Památkový geografický informační systém

PaGIS zajišťuje prostorovou lokalizaci objektů zájmu památkové péče vedených v ostatních informačních systémech NPÚ, vytváření a ukládání odborných map a jejich publikování na internetu. Aktuálně je využíván především pro zpracování a publikování prostorových identifikátorů IISPP, základního bodového a plošného vymezení entit evidovaných v ÚSKP (kulturních památek, národních kulturních památek, památkově chráněných území a ochranných pásem), plošného vymezení území s archeologickými nálezy (součást IS o archeologických datech), tematických map a analýz (např. stavebně historických průzkumů, plánů ochrany památkových rezervací a zón apod.), nominační dokumentace pro zápis na listinu světového kulturního dědictví UNESCO, zajištění tvorby a předávání dat územně analytických podkladů (ÚAP) krajským úřadům a obcím s rozšířenou působností a dalších specializovaných odborných výstupů činnosti NPÚ nebo úkolů výzkumu a vývoje.

Něco z historie najdete zde.

Několik dat z historie IS památkové péče:

 • 1995: projekt Státního archeologického seznamu ČR – SAS
 • 1996: zahájen provoz aplikace pro vedení ÚSKP MonumIS
 • 2001: založen Památkový geografický informační systém – PaGIS
 • 2002: založen Informační systém o archeologických datech- ISAD
 • 2005: zahájen projekt na vytvoření Integrovaného systému památkové péče – IISPP
 • 2006: založena centrální geodatabáze NPÚ
 • 2007: spuštěn pilotní provoz Metainformačního systému – MIS
 • 2007: zpracován první návrh zadání na realizaci nové aplikace pro vedení ÚSKP
 • 2009: dokončena plošná implementace MIS, integrace s PaGIS
 • 2011: implementace Codebook, IS Tritius, centrální provoz CastIS
 • 2014: připraveny dva samostatné projekty NPÚ do výzvy č. 17 IOP 1.1:
  • Památkový katalog (Informační systém evidence památek ve vazbě na RUIAN)
  • Digitalizace fondů NPÚ
 • 2015: 1.12. spuštěn Památkový katalog a nový Geoportál památkové péče