Nově k ÚAP

Metodický návod MMR

V prosinci 2019 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, připravilo aktualizovaný metodický návod pro sledované jevy územně analytických podkladů na základě novelizace vyhlášky č. 500/2006 Sb., která nabyla účinnosti dne 29. ledna 2018.

Metodicky_navod_UAP_jevy_12_2019_final

 

Metodický návod kromě odkazu na NPÚ jakožto poskytovatele pro jevy 5a Památkové rezervace a památkové zóny a jejich ochranná pásma, 8a Nemovité národní kulturní památky a nemovité kulturní památky a jejich ochranná pásma, 10 Statky zapsané na Seznamu světového dědictví a jejich nárazníkové zóny a 16 Území s archeologickými nálezy, uvádí možnost využít konzultace s NPÚ pro jevy 11 Urbanistické a krajinné hodnoty a 13a Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb. Jako zdroj údajů pro jevy uvádí Portál integrovaného informačního systému památkové péče
https://iispp.npu.cz/. Pro jevy 11 a 13 se odvolává na Metodiku identifikace a klasifikace území s urbanistickými hodnotami (Kuča, Kučová 2015).

  • Metodiku sledovaných jevů pro územně analytické podklady lze stáhnout zde.
  • Metodiku Kuča, Kučová 2015 zde.

Směrnice o poskytování prostorových dat ÚSKP a SAS

Od ledna pak začala platit nová Směrnice GŘ XXVIII/2019/NPÚ o poskytování prostorových dat ÚSKP a SAS. V souvislosti s ní bylo provedeno několik úprav na Geoportálu:

  • nová informativní stránka Data pro ÚAP
  • administrace: přidán nový atribut produktu, zda lze požadovat pasport
  • uživatelé / objednávky: „Firma“ nahrazena „Název PO“ (tj. název právnické osoby)
  • objednávky:
    • možnost požadovat pasport je závislá na novém atributu a současně roli „partner ÚAP“ objednavatele
    • email do e-podatelny (ESS = Elektronická Spisová Služba) v případě požadavku na pasport dat ÚAP

Oproti již dříve zavedeným pravidlům kontroly dat pro ÚAP před výdejem přináší směrnice navíc evidenci a schvalování výdeje v ESS. Spisy je možno v ESS vyfiltrovat pod evidencí: 000/ÚAP/Objednávky dat pro ÚAP.

 

Napsat komentář