Normy, standardy, autority

  • ČSN 01 0172 ISO 5964. Pokyny pro vypracování a rozvíjení vícejazyčných tezaurů. 1991. Praha: Vydavatelství norem.
  • ČSN 01 0193 Dokumentace. Pokyny pro vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů. 1995. Praha: Český normalizační institut.
  • ČSN EN 15898. Ochrana kulturního dědictví – Základní obecné termíny a definice. 2012. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Aktualizováno: 15/01/2018 7:58