Kde se vzalo ABC

Jak se v PaGIS zpracovávají mapy památkových rezervací a zón (aktuálně návrh zóny brněnské) jsme probírali naposledy na loňském dni GIS. JIž v květnu 2018 byla na Geoportálu památkové péče znovuoživena mapová aplikace Odborné revize chráněných území (do konce roku 2015 provozovaná na starém mapovém portálu NPÚ http://mapy.npu.cz).

V mapové aplikaci byly použity mapové služby:

Mapová aplikace publikovaná na geoportálu neobsahuje dosud vše z původní verze, především vizualizaci jednotlivých objetků, kterou umožnilo až spuštění poslední verze Památkového katalogu.

Kategorizace řešeného území, kterou zde již pro zpracovaná chráněná a navržená území můžeme již nyní konzultovat, vychází z metodiky zpracované arch. Alešem Vošahlíkem pro první památkové zóny v roce 1981 (jako pilotní projekt byl tehdy zpracován Beroun – viz ilustrace v záhlaví tothoto příspěvku). Území se dle této metodiky klasifikuje jako:

  • A – určující charakter PZ = ta část / části území, pro jehož urbanistické a architektonické hodnoty je zóna navržena
  • B – dotvářející charakter PZ = hodnotná část / části území, které jsou součástí navrženého celku, ale pro jejich samotné hodnoty by zóna navržena nebyla; jsou logickou součástí historické urbanistické struktury a jejího vývoje – klasifikují se takto obykle i prvky vody a zeleně v sídlech
  • C – doplňující charakter PZ = nejméně významná nebo část území poznamenaná demolicemi

V tzv. legislativním mapách se dále vyhodnocují důležité uliční čáry a kompoziční osy, vyznačují se objekty KP, návrhy na prohlášení, objekty spoluvytvářející charakter PZ a objekty její charakter rušící.

Takto bylo, máme-li se místně přidržet Brna, použito např. pro PZ Brněnské Ivanovice – http://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=33469.

Od r. 2003, kdy byly zpracovány návrhy na památkové zóny v rámci grantového úkolu arch. Vladimíry Rákosníkové, mezi nimiž bylo i Brno, provádíme v území navíc i jeho pročlenění na urbanistické bloky a prostory a do klasifikace bylo zavedeno i vyznačení znehodnocení částí území vyžadující rehabilitaci (tedy nikoliv jen jednotlivých objetků). Znehodnoceno může být území A,B i C.

V kontextu diskuzí (nejen) o památkových zónách v Brně, neškodí připomenosut si původní metodiku:

Vosahlik1981_red

 

VOŠAHLÍK, Aleš. Metodika prohlašování území za památkovou zónu podle nového zákona o státní památkové péči. SÚPPOP, Praha 1981.

Aktualizováno: 21/02/2022 10:32

Napsat komentář