Jak bylo letos na MDŽ v Brně

Na rozdíl od roku loňského panovalo v Brně již předjaří a fungoval i výtah. Účast byla hojná (viz. prezenční listina); poprvé mezi nás zavítali noví editoři Markéta Havlíková z Lokte a Marek Pacák z Josefova. Na programu bylo:

 • Zpráva o stavu publikování dat pro INSPIRE (Protected Sites – Cultural Heritage) včetně popisu a důsledků řešení v rámci IISPP. Podrobněji viz. prezentace Šimona Eismanna str. 2-10.
 • ArcGIS Desktop a PRO (viz. prezentace Šimona Eismanna str. 12). Editorům bylo důrazně připomenuto, že je zapotřebí se začít s ArcGIS Pro seznamovat. Materiály jsou dostupné v knihovničce pro editory PaGIS na sdíleném úložišti ve složce  /PaGis/Knihovnicka_PaGIS.
 • ArcGIS Online (viz. prezentace Šimona Eismanna str. 14 -). Editoři PaGIS mají mít účty (nutné pro licencování ArcGIS Pro)! Pro ditory zavedeny kvóty s ohledem na vyčerpávání kreditů.
 • Novinky a úpravy v památkovém GISu a geoportálu památkové péče. Jejich přehled najdete v prezentacích Šimona Eismanna (str. 11-) a Zuzany Syrové (str. 6-).
  • … od posledního setkání:
   • domény .npu.cz od 11/2017 nové certifikáty (!)
   • od 1/2018 v polohopisech DATA 200, služba změn DBP
   • rozšířen počet mapových aplikací na testovacím geoportále; upraveny vazby s testovacím katalogem
   • aktualizace RSO a CZ_Retro (verze dat CZ_RETRO: 3. 11. 2017 / administrativní stav: 1. 4. 2017 / statuty měst a městysů: 22. 9. 2017).
    • nové prvky, úprava vizualizace, rozšířená dokumentace; aktualizovanou uživatelskou příručku si můžete stáhnout zde.
   • korekce statistických obvodů (automatický přepis identidikátoru statistického / sčítacího obvodu zadaného ručně v atributech definičního / přírůstkového bodu ve Spatial Joinech)*
   • zřízení nové stránky pro INSPIRE inspire.npu.cz
  • rozpracované:
   • nová dynamická mapová služba pro v+v a UAP (racionální filtrování množství vícenásobných atributů předávaných z Katalogu) *
   • oddělení aktualizace geometrie a popisných atributů prostorových identifikátorů jako první krok k nápravě rizik zpomalení aplikací IISPP využívajících prostorovou identifikaci při hromadných aktualizacích
    (k problému viz. Co se stalo, přihodilo…)*
   • úpravy související s přechodem na novou verzi Katalogu včetně přepojení vazeb z PrStav_id na Akt-Stav_id
    • SpatialJoins a WS pro „leží v polygonovém rozsahu právního stavu“
    • Na straně PaGIS je dále nezbytné:
     – doplnit AktStav_id polygonům ochrany Ochr_PrStavP
     – přepracovat datové sady pro výdej, mapové služby a aplikace
   • doplnění licencí Creative Commons ve verzích CC BY-NC-SA (Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci) pro prostorová data ÚSKP a CC BY-NC-ND (Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte) pro ostatní prostorová data PaGIS na geoportále.
 • Úkoly na rok 2018: Prioritou je již tradičně digitalizace KP, tj. revize rozsahů ochrany KP po parcelách a bodová identifikace KP prostřednictvím památkového katalogu.
  Pro ostatní úkoly, při nichž jsou zpracovávány mapové výstupy (nově prohlašovaná a navrhovaná chráněná území, světové kulturní dědictví…) stále platí, že finální úpravu a začlenění dat do centrální geodatabáze zajišťuje oddělení GIS GnŘ. Konkretní spolupráci na zpracování dat je potřeba vždy dohodnout.
 • Stav revizí KP po parcelách a nejčastější problémy probrala Svatava Podrazilová, v jejíž prezentaci je i opakování základních pravidel pro zpracování dat a jejich kontrolu před odevzdáním na úložiště PaGIS.
 • Kristina Hendrychová předvedla pro editory PaGIS a korektory PB nezbytné návody pro orientaci v právních stavech Památkového katalogu: parcely, platný územní rozsah, AktStav_id (viz. prezentace).
 • Podrobněji se přechodem na vazbu mezi polygonem rozsahu právního stavu v PaGIS a právním stavem v Katalogu, tedy AktStav_id, zabývala ve své prezentaci Zuzana Syrová. dynamická mapová služba pro v+v a UAP
 • Veškeré mapové projekty publikované na mapy.npu.cz budou migrovány v průběhu letošního roku migrovány na geoportál památkové péče.  Týká se to i map vědy a výzkumu, kde bude dále nutno dohodnout povinnou dostupnost mapových aplikací. Data na starém mapovém serveru NPÚ již nicméně nemohou být aktualizována.
  Publikování map úzce souvisí s výše zmíněnou potřebou nové dynamické mapové služby pro v+v a UAP.
  Mapy vědy a výzkumu
  využívající bodové identifikace se již od spuštění Památkového katalogu ke konci r. 2015 vytvářejí  výlučně prostřednictvím katalogu, v němž je nutno korektně vyplnit vazbu zájmového prvku na tematický okruh a úkol vědy a výzkumu. Číselník tematických okruhů v CB, který je pro tento účel využíván, spravuje Zuzana Syrová, s níž je v případě potřeby nunto operativně dohodnout doplnění chybějícího tematického okruhu. (viz. prezentace str. 8 -). *
 • Nová vyhláška č. 13/2018 Sb, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., vyžaduje změny na straně všech do výdehe ÚAP zapojených aplikací IISPP především co se týče tzv. z pohledu NPÚ jako poskytovatele nepovinných jevů.  (viz. prezentace Zuzana Syrové str. 13 -; návrh převodu). *
 • Výjezdní setkání editorů PaGIS, správců MIS a příznivců IISPP vůbec se letos uskuteční ve dnech 5.-.7.9.2018 v Horšovském Týně.  Akce je avizovaná v kalendáriu editorů PaGIS.  Organizačně ji po dobu nemoci kolegyně Štoncnerové zajišťuje Svatava Podrazilová (podrazilova.avatava@npu.cz).  Program bude již tradičně rozdělen do tří bloků (PaGIS a geoportál památkové péče / Katalog a IISPP / MIS a Codebook). Podrobnosti postupně zveřejníme na blogu ProPaGIS; náměty do programu je možno již nyní zasílat na gis@npu.cz.

Pozn. U bodů označených * najdete podrobnosti v samostatných příspěvcích.

Prezentace a dokumenty ze setkání:

 

Napsat komentář