Historická kartografie v základním a aplikovaném výzkumu

konference mapy 2023

Dne 20. dubna 2023 se konal v Národním technickém muzeu v Praze seminář  Historická kartografie v základním a aplikovaném výzkumu. Jeho organizátory byli Historický ústav AV ČR, Národní archiv a Národní technické muzeum.

Úvodní slovo pronesl mimo jiné ministr kultury Martin Baxa, který obšírně pohovořil o významu NAKI projektů, především o nutnosti další finanční podpory ze strany ministerstva.

Z programu je patrné, že tématem tohoto semináře byla kartografie a tvorba specializovaných map s odborným obsahem (Nmap). Některé příspěvky v obecné rovině popisovaly tvorbu Nmap, jiné se věnovaly konkrétním výzkumům. Za pozornost stojí např. příspěvek prof. Ing. Jiřího Cajthamla, Ph.D.: „Vltava – proměny historické krajiny“, kde  řešitelé v rámci projektu georeferencovali cca 2500 map císařských povinných otisků stabilního katastru, které následně i zvektorizovali.

Ke konci konference proběhla bouřlivá diskuze mezi zastánci a uživateli klasických map a GISovými odborníky, kteří upřednostňují spíše práci s daty. Sálem zejména rezonovalo téma ukládání výstupů aplikovaného výzkumu v delším časovém horizontu. Tedy v období delším, než je běžné pětileté  udržovací období projektu.

Mimo jiné byly zmíněny profesní organizace zabývající se digitalizací dokumentů v rámci humanitních věd. Jsou to European Open Science Cloud (EOSC) a Česká asociace pro digitální humanitní vědy (CzADH). U obou organizací zvažujeme o členství.

Na závěr uvádím některé webové odkazy, které byly během semináře zmíněny:

 

 

 

 

 

Napsat komentář