Proč používáme prostorové vazby s RSO

Jak většině uživatelů IISPP, alespoň doufáme, známo využíváme pro prostorovou / územní identifikaci v IISPP prostorové identifikátory (definiční / přírůstkové body, lokality a regiony CZ_Retro) a jejich prostorové vazby (Spatial Joins) se statistickými obvody Registru sčítacích obvodů (RSO). Uživateli aplikace IISPP, která prostorové vazby generované automatizovaně na straně památkového GIS (PaGIS) využívá (Památkový katalog, MIS, Tritius), pak stačí vyplnit kód prostorového identifikátoru IISPP a údaje o tom, v jakém katastrálním území, části obce, obci, ORP, okrese a kraji tento identifikátor leží, se už do záznamu příslušného aplikace načtou webovými službami aniž by sám musel cokoliv dalšího vyplňovat.

Statistické obvody, které pro tyto prostorové vazby využíváme, nejsou sice součástí základního registru veřejné správy RÚIAN, ale Český statistický úřad, který je vede pro účely statistické, se stará o to, aby byly s daty RÚIAN skladebné. Statistickým obvodem se rozumí nejmenší územní jednotky, z nichž se skládají katastrální území a základní sídelní jednotky a jejichž síť vykrývá celé území České republiky. Statistický obvod, tak jak ho dostáváme, má ve svých atributech již vyplněny údaje o tom, jaké územní nebo administrativní jednotky ČR je částí; mezi těmito jednotkami je i část obce, jejíž polygonové vymezení není rovněž součástí RÚIAN. Skutečnost, že všechny údaje získáme přímo z jedné atributové tabulky a že takto získáme i údaje o části obce, je oním důvodem, proč používáme pro generování prostorových vazeb statistické obvody RSO. S daty RÚIAN bychom museli provádět složitější a větší množství prostorových operací a a museli bychom rezignovat na údaje o části obce, v níž se prvek nachází.