Kde najdu mapové služby potřebné pro editaci?

Pro editaci revizí rozsahů kulturních památek by měl každý editor mít v mapovém projektu základní polohopisná a referenční data publikovaná prostřednictvím mapových služeb. Z externích služeb jsou to především polohopisy ČÚZK (https://geoportal.cuzk.cz) a prostorová a referenční data PaGIS, dostupná prostřednictvím sekce Mapových služeb na geoportálu památkové péče (https://geoportal.npu.cz/web/Applications/LiveData). Kromě toho má editor k připojení dalších zdrojů dostupné i nativní ArcGIS REST rozhraní mapových služeb NPÚ (https://geoportal.npu.cz/ArcGIS/rest/services). Zde připomínáme, že některé služby jsou přístupné jen po autentizaci.

Především pro začátečníky, kteří se v množství mapových služeb ještě zcela neorientují, jsou na sdíleném úložišti https://pagis.npu.cz/file/ ve složce /ProPaGIS/X_vzor/Podklady_LYR  dostupné jednotlivé vrstvy jako Layer file (*lyr):

Dohromady jsou vrstvy začleněny do projektu Podklady.mxd, uloženém tamtéž.