Data pro ÚAP nově I.

Od začátku března 2022 publikujeme a vydáváma data  pro územně analytické podklady (dále jen ÚAP) v nové struktuře. Změny se týkají prostorových dat ústředního seznamu kulturních památek (ÚSKP), tedy bodové identifikace a polygonových vymezení kulturních památek, národních kulturních památek, památkových rezervací a zón, památkových ochranných pásem i statků zapsaných na listině světového dědictví a jejich nárazníkových zón.

Nové publikační a výdejní vrstvy jsou připraveny nejen s ohledem na požadavky na data pro účely územně analytických podkladů, ale výhledově i účelové územní prvky pro RÚIAN.
Polygony zdrojové třídy prvků centrální geodatabáze Ochr_PrStav_P jsou pro tento účel spojovány na základě vazebního identifikátoru s Památkovým katalogem AktStav_id tak, že jednomu záznamu ÚSKP odpovídá jediný záznam v geodatabázi. Polygony se společnou hranicí přitom jsou slučovány, z prostorově oddělených polygonů vznikají tzv. multipart features. Pro bodovou identifikaci prvků vzniká kompozitní vrstva základních prostorových identifikátorů používaných v IISPP pro objekty – definičních a přírůstkových bodů.

Slučování se děje pomocí 2 automatických nástrojů, které vytvořil VARS Brno. s.r.o.. :

  • Transformace přírůstkových bodů do S-JTSK. Každý den v 5:00 se tento skript spustí a provede aktualizaci třídy prvků C1_XY_JTSK (existuje nově v databázi PAGIS) na základě třídy prvků C1_XY. Kompozitní vrstva definičních a přírůstkových bodů je tvořena databázovým pohledem v databázi OUT a obsahuje dynamicky aktuální data.
  • Export polygonů rozsahů právních stavů do databáze OUT. Export se provádí každý den v 5:20. Odfiltruje se přitom pouze část dat z třídy prvků Ochr_Prstav_P (platné prvky dle subtypu) a výsledek se exportuje do databáze OUT. Následně se tato exportovaná třída prvků převede na liniie a body a vzniknou tak 3 třídy prvků se stejným počtem záznamů – polygonová, liniová a bodová.

Pro vizualizaci v mapě byly pak v databázi GIS/OUT ve vazbě na záznamy Památkového katalogu (databázi GIS/KATALOG) připraveny databázové náhledy a z nich publikovány nové mapové služby:

Legenda vrstev dat byla přitom upravena tak, aby mohla v budoucnu být kompatibilní s odbornými daty, která vytváří a pro pro účely ÚAP poskytuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK). Mapové služby budou dále moci být využity pro vytvoření společné mapové aplikace připravované společně s AOPK a pro mapovou aplikaci Územně analytické podklady ČR  mapového portálu Ústavu územního rozvoje (ÚÚR), který ji provozuje pro MMR.

Primárně tyto služby byly ovšem využity pro novou mapovou aplikaci  Geoportálu památkové péče ÚSKP a SAS (data pro ÚAP)https://geoportal.npu.cz/webappbuilder/apps/100/ -, která nahradila mapovou aplikaci Územně analytické podklady – https://geoportal.npu.cz/webappbuilder/apps/83/.

Pakliže ve starých publikačních a výdejních vrstvách byly v bodové identifikaci rozděleny dílčí vrstvy podle toho, zda se prostorová identifikace v Památkovém katalogu vázala na definiční nebo přírůstkový (návrhový) bod…

… v nové verzi se již definiční a přírůstkové body dostávají k uživateli spojeny do jedné vrstvy.

V atributové tabulce vidíme v poli PI_druh, zda je zdrojový bod bodem definičním – DB (s vyplněným identifikátorem IDOB_pg) nebo přírůstkovým – PB (s vyplněným identifikátorem prir_cis).

Co se týče legend bylo (z výše uvedených důvodů zvýšení kompatibility s legendami ochrany přírody) změněno zobrazení krajinných památkových zón (tmavě modrá namísto zelené), ochranných pásem (šedá namísto tyrkysové) a světového kulturního dědictví (fialová namísto žluté).

Podstatná změna ovšem nastává pro uživatele v odkazech na rozsah ochrany z Památkového katalogu.

Pokud dříve uživatel využil odkaz pro Zobrazení polygonu právního stavu na mapě, mohlo se mu ve starší mapové aplikaci zobrazit několik samostatných polygonů. Docházelo k tomu v těch případech, kdy v editační zdrojové vrstvě jednomu právnímu stavu  a aktu odpovídá více než jeden polygon. Na ilustraci takto vidíme ochranné pásmo s diferencovaným režimem, který je dělí na dvě části:

V nových publikační a výdejních vrstvách už jsou tyto polygony na základě shodného identifikátoru AktStav_id sloučeny a takto se i zobrazují uživateli, který se na příslušný polygonový rozsah právního stavu dotazuje z Památkového katalogu.

Pro vizualizaci částí chráněných území a ochranných pásem byla do mapové aplikace ÚSKP a SAS (data pro ÚAP) a mapové služby ÚAP – povinné jevy (vrstvy pod KM) doplněna vrstva částí opatřená popiskami.  Názvy částí, tak jak jsou uvedeny v příslušných právních předpisech, se totiž vyskytují ve velkém množství variant (A-B-C, 1-2-3, I.-II.-III, pojmenování barvou a značkou z legendy v mapové příloze), které neumožňují vytvoření univerzální legendy pro celé území ČR. Pro přehledné zobrazení částí byly tyto doplněny i do vyskakovacích oken / maptipů.

Pro mapovou aplikaci byl připraven nový polohopisný podklad z dat RÚIAN vizualizovaných v šedotónové škále, která barevně nekoliduje s odbornými vrstvami mapy. Tato data jsou publikována novou mapovou službou RUIAN Greyscale – https://geoportal.npu.cz/arcgis/rest/services/Polohopisy/RUIAN_GS/MapServer

Nově publikujeme rovněž mapový přehled dat pro ÚAP, o němž se dozvíte více v následujícím příspěvku Data pro ÚAP nově II.

Napsat komentář