Byli – nebyli jsme na konferenci GIS ESRI v ČR

ARCGIS PRO – TIPY A TRIKY

V rámci technologické sekce bylo ukázáno několik zajímavostí a novinek od verze 2.6. Jsou zavedeny nové způsoby vizualizace, datové modely, práce se 3D, využití algoritmů deep learning, funkci geometrické sítě. Za zmínku stojí nastavení symbologie pomocí Bivariantní barvy – tento nástroj (umístěný v záložce pro nastavení symbologie) je dobrý pro zobrazení kombinace dvou atributů o různých hodnotách. Pro výsledek zobrazení vznikne barevná matice, u níž jsou definovány krajní hodnoty pro jednotlivé atributy. Lze měnit velikost/citlivost této matice. Nástroj byl představen na porovnání dat z epidemie – hodnoty nakažených a zemřelých.

Pozn.: Já tento nástroj vyzkoušela pro zobrazení výdeje dat ÚAP – bylo zapotřebí zobrazit hodnoty výdeje ze dvou datových sad, přičemž u každé sady jsme rozlišili, zda data byla vůbec kdy vydána, pokud ano tak zda letos nebo dříve (tedy tři typy výdeje). Vznikla tak barevná matice 3×3.

V rámci workshopu pak byly předvedeny další funkcionality. Aktivační tlačítko editace – od verze 2.6 je možné přes nastavení v ArcGIS pro na panelovou lištu přidat tlačítko, které umožní či vypne možnost editace. Pokud si jej na lištu nepřidáme, editace je automaticky zaktivněna.

Rovněž můžeme nastavit Automatickou zálohu projektu, nastavit si časové rozhraní této zálohy.

Novinky v nástrojích – u nástroje Prodloužit/Zkrátit („oříznutí linie“) přibyla možnost zvolit samostatně i pouze jednu z těchto možností.

Nástroj Sestrojit polygony nabízí elegantní možnost převedení liniové vrstvy (celé nebo její části) na polygonovou.

Nástroj Dělit umožňuje rozdělit existující polygon podle předem zadaných hodnot (proporční rozdělení, rozdělení na shodnou rozlohu, rozdělení dle stejné šířky).

Sekvenční číslování – po zadání počáteční hodnoty a velikosti kroku se automaticky vyplňuje hodnota do atributové tabulky podle pořadí, ve kterém označujeme jednotlivé prvky.

Atributy můžeme vyplnit i za pomoci nástroje Přenést atributy – zadáme si vrstvu, ze které budeme přebírat hodnoty a cílovou vrstvu, kterou budeme těmito atributy vyplňovat a zároveň atributy, které chceme převzít. Poté poklikem na prvek vstupní vrstvy zaktivníme přenášené atributy a jednoduchým klikem na prvek cílové vrstvy přeneseme. Za pomocí Shift lze přenést i na více prvků cílové vrstvy.

Mezi vrstvami můžeme přenášet také symbologii.

V nových verzích ArcGIS Pro je propracovanější možnost práce s grafikou. Po vytvoření samostatné grafické vrstvy můžeme do mapy zanést nápisy, obrazce, obrázky apod. a jednoduše je spravovat.

Dále byla představena možnost vytváření Série map – dle indexové vrstvy můžeme jednoduše vytvářet layouty území po mapových listech, které je pak možné vyexportovat všechny najednou (např. do jednoho vícestránkového pdf souboru)

Za pomocí jazyku Arcade je možné měnit a sobě (či uživatelům naší mapy) přizpůsobit vzhled a obsah Pop-up okna. Můžeme nastavit zobrazování jen některých atributů, ale také můžeme nastavit zobrazení údaje vlastního – např. výpočet hodnot vzniklých průnikem dvou vrstev (např. počet památek v daném okrese – průnik polygonové vrstvy okresy s bodovou vrstvou památek).

V prostředí ArcGIS Pro je také možné upravovat webovou mapu z prostředí ArcGIS online, přičemž zůstává zachováno ID této mapy a nedochází tak ke změně URL adresy mapy. Při takovéto úpravě jsou mapy spolu stále provázány a ukazuje se nám hláška, pokud tuto mapu někdo změnil v prostředí ArcGIS online – o tyto změny si pak můžeme naši práci zaktualizovat. Je zde také možnost archivace původní mapy (bude již mít jiné URL).

Velmi důležitým nástrojem je Make query table. Tento nám umožní provést „Join“ mapy s tabulkou, ale podstatným rozdílem je, že to umožní pro relaci 1:N při zachování všech záznamů (ne pouze prvního v pořadí).

Napsat komentář