Byli – nebyli jsme na konferenci GIS ESRI v ČR

DTM – BUDOUCNOST TECHNICKÝCH DAT

Ing. Jiří Formánek (ředitel odboru správy DMVS a RÚIAN ČÚZK) představil vznikající Informační systém DMVS, který má zajišťovat:

 • Jednotné rozhraní pro předávání údajů k aktualizaci DTM
 • Jednotné rozhraní pro zobrazení DTM krajů
 • Vedení seznamu vlastníků, provozovatelů a správců DI a TI
 • Vedení seznamu editorů a osob, které za editora plní jeho editační povinnost

Správci informačního systému jsou ČÚZK (má na starosti DMVS – centrální jednotku) a kraje (zajišťují DTM ČR – správu obsahu). Editory jsou pak kraje (základní prostorové situace) a vlastníci/správci/provozovatelé sítí TI a DI.

Editace údajů bude probíhat prostřednictvím webových služeb. Změnové zprávy budou ve formě JVF DTM. Obsah bude podporovat úplnou historizaci záznamů.

 • Rozhraní DMVS bude obsahovat:
 • Správu vlastníků, správců a provozovatelů sítí DI a TI
 • Předání role editora ZPS třetí straně
 • Editace obsahu externími editory
 • Předávání geodetických aktualizačních dokumentací ZPS
 • Podporu systému Vyjádření správců sítí DI a TI
 • Stahovací služby
 • Podpůrné služby pro využívání DMVS
 • Prohlížecí webové služby

Celý tento informační systém je navržen tak, aby odpovídal nové vyhlášce z 22. 9. 2020 č. 393/2020 o digitální technické mapě kraje. Tato vyhláška v §1 upravuje:

 • strukturu a obsah digitální technické mapy kraje (dále jen „digitální technická mapa“) včetně rozdělení údajů na veřejné a neveřejné,
 • charakteristiky přesnosti údajů o poloze a výšce objektů a zařízení, které tvoří obsah digitální technické mapy,
 • zjednodušený způsob vedení údajů digitální technické mapy,
 • údaje, které stavebník předává do digitální technické mapy při vzniku, změně nebo zániku objektu nebo zařízení, a jejich strukturu,
 • výměnný formát digitální technické mapy (dále jen „výměnný formát“),
 • formy a podmínky poskytování údajů z digitální technické mapy,
 • obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury a
 • obsah seznamu editorů digitální technické mapy a osob, které za editora plní jeho editační povinnost

Důležité je nabytí účinnosti vyhlášky dne 1. 7. 2023. Přičemž §8 upravující obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců DI a TI nabývá účinnosti již dne 1. 1. 2023.

Napsat komentář