19. historickogeografická konference

Proběhla  17. května ve velké geologické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK s titulem „krajina jako zdroj obživy a výdělku“.

Již tradičně se jednalo o interdisciplinární setkání, i když geografové všech druhů stále tvořili patrně většinu auditoria. O lektorech nemluvě.

Bylo by nekorektní vyzdvihovat konkrétní referáty nad jiné, nicméně z naší ústavně-kulturně historické a urbanistické perspektivy nám bylo asi nejbližší pojednání o dědictví středověkých plužin či o sklářství v historické krajině Čech.

Obě tato témata jsou totiž pojedná(vá)na v vědeckovýzkumných úkolech NPÚ a to dokonce ve formě map „s odborným obsahem“.

Všechny příspěvky by se měly v krátkosti objevit na webu Výzkumného centra historické geografie.

Součástí akce byla rovněž výstava posterů rozličných témat, které zřejmě nejsou a nebudou on-line, nicméně mohou být silnou inspirací pro formu zpracování širokého spektra jevů a vědeckých zájmů obecně.

Též jako každý rok, i  letos byl součástí akce kvíz Zeměměřického úřadu. Otázky byly prajednoduché, ti/my, kdo pracují/me se ZABAGEDem, poznali druhy pozemků snadno a následně obdrželi odměnu ve formě odborné publikace.

Kterážto je k dalšímu studiu k dispozici v příruční odborné knihovničce gisového oddělení GnŘ.

Je namístě složit poklonu pořadatelům, více než plnoletá akce si udržuje stále vysokou odbornou úroveň a je proto podnětná nejen pro nás „geo“  ale i pro kolegy z EDIS, urbanisty a odborné specialisty.

Napsat komentář